Inkluzívny zamestnávateľ

= Caregiver-friendly zamestnávateľ

Viete o tom, že 1 z 5 zamestnancov je aj neformálnym opatrovateľom svojho blízkeho?

Zaujíma vás prečo a ako vybudovať pracovisko ústretové k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom?

Podporte rodiny svojich zamestnancov a ponúknite im zamestnanecký benefit – prístup do aplikácie SILVERGON careplan za výhodný jednorazový poplatok.

Veľmi radi vám SILVERGON careplan a jeho prínosy predstavíme osobne, či online.

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Dopravu

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Domáce práce

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Osobnú asistenciu a nákupy

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Riadenie osobných financií

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Riešenie styku s úradmi a administratívne záležitosti

Zamestnanec - neformálny opatrovateľ zabezpečuje

Pomoc pri zdravotných úkonoch a užívaní liekov

Kto je zamestnanec - neformálny opatrovateľ?

Je to zamestnanec, ktorý zabezpečuje neformálnu a neplatenú starostlivosť o starnúceho, hendikepovaného, alebo nemocného príbuzného, alebo priateľa, najčastejšie ide o rodičov vo vyššom seniorskom veku.

V krajinách EÚ:

* Eurocarers, 2023
** Eurofound

Vplyv na zamestnanca

19% zamestnancov - neformálnych opatrovateľov má následné fyzické a emocionálne zdravotné problémy

26% zamestnancov - neformálnych opatrovateľov si muselo zobrať neplánované voľno

15% zamestnancov - neformálnych opatrovateľov muselo znížiť svoj pracovný úväzok

10% zamestnancov - neformálnych opatrovateľov odmietlo nejakú pracovnú príležitosť

Vplyv na zamestnávateľa​

zníženie produktivity práce ročne o $1.3 mld. kvôli opatrovateľským povinnostiam zamestnancov

pokles odpracovaného času zamestnancami – neformálnymi opatrovateľmi v priemere o 2,2 mil. hodín týždenne

strata 157 tis. zamestnancov v národnom hospodárstve, ktorí dali výpoveď kvôli nerovnováhe medzi pracovnými a súkromnými povinnosťami

* Statistics Canada, 2013, Family Caregiving: What are the Consequences.

Caregiver-friendly workplace
Pracovisko ústretové k zamestnancom - neformálnym opatrovateľom

Cielené organizačné opatrenia, zásady a postupy, ktoré zlepšujú firemnú kultúru a zmenšujú konflikt medzi prácou a rodinnými povinnosťami zamestnanca – neformálneho opatrovateľa

Okrem etického a morálneho aspektu, dáva podpora zamestnancov – neformálnych opatrovateľov na pracovisku aj perfektný ekonomický zmysel. Slovenská populácia starne a stále väčšia časť pracovnej sily bude mať značnú zodpovednosť za poskytovanie neformálnej starostlivosti. Podpora zamestnancov – neformálnych opatrovateľov môže znížiť práceneschopnosť, zvýšiť produktivitu, priniesť úspory nákladov a zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa!

Odporúčania pre vybudovanie pracoviska ústretového k zamestnancom - neformálnym opatrovateľom

 1. Podpora zamestnancov – neformálnych opatrovateľov je zdrojom veľkých úspor nákladov.
 2. Prostriedky na výber a tréning nových zamestnancov a náklady straty produktivity sú významné.
 1. Iniciujte diskusiu k tejto téme. Samotní zamestnanci častokrát neidentifikujú samých seba ako neformálnych opatrovateľov, keďže berú svoju úlohu ako samozrejmosť.
 1. Implementujte podporný program pre zamestnancov – neformálnych opatrovateľov.
 2. Vyškoľte svoj tím a aktualizujte pravidlá a pracovný poriadok.
 3. Usporiadajte workshop, alebo obed s tímom na túto tému a otvorene o nej diskutujte.
 1. Opatrovanie blízkeho je ťažko predvídateľne, môže sa líšiť prípad od prípadu.
 2. Ubezpečte svojich zamestnancov, že sa nemusia obávať otvoreného rozhovoru na túto tému.
 3. Uistite ich, že v prípade neočakávanej situácie, môžu kedykoľvek za vami prísť.
 1. Zamestnanci potrebujú poznať pravidlá a možnosti, ktoré sú im k dispozícii.
 2. Zahrňte podporu zamestnancov – neformálnych opatrovateľov do formálnych predpisov a pravidiel.
 1. Zákonné predpisy zakazujú diskrimináciu na základe rodinného stavu.
 1. Starostlivosť vyžaduje účasť nás všetkých.
 2. Vyhodnoťte po čase aký vplyv mali opatrenia na inklúziu zamestnancov – neformálnych opatrovateľov.
 3. Uistite sa, že vytvárate vo vašej spoločnosti inkluzívne pracovné prostredie.

Benefity pracoviska ústretového k zamestnancom - neformálnym opatrovateľom

 • Konkurenčná a reputačná výhoda

 • Udržanie si skúsených zamestnancov

 • Zlepšenie produktivity

 • Zníženie absencií

Ako spoznáme skutočne inkluzívne pracovisko?

Možnosti konkrétnej podpory pre zamestnancov - neformálnych opatrovateľov zo strany zamestnávateľa

 • Podporné služby

  Príspevok na externé služby
  Prístup k online informáciam
  Možnosť konzultácii s odborníkmi

 • Finančná asistencia

  Príspevok zo sociálneho fondu na opatrovateľskú službu
  Mimoriadne voľno v prípade rodinného stavu núdze

 • Flexibilný pracovný čas

  Variabilný začiatok a koniec pracovného času
  Zdieľanie pracovného miesta
  Zhustený pracovný týždeň (kompresia pracovného času)

 • Zmena kultúry na pracovisku

  Zodpovednosť manažmentu za podporu zamestnancov - neformálnych opatrovateľov
  Otvorená diskusia so spolupracovníkmi na túto tému

Zlatý štandard ústretových zamestnávateľov

Maclean’s zaradil spoločnosť do skupiny 50 najlepších zamestnávateľov v Kanade. Poskytované formy podpory:

 1. Opatrovateľské voľno – platené do 13 týždňov počas 2 rokov
 2. Individuálne riadenie pracovnej doby – zamestnanci majú flexibilný pracovný čas a zhustený pracovný týždeň
 3. Asistenčný program pre zamestnancov – ponúka platené asistenčné služby a konzultácie pre seniorov v starostlivosti zamestnancov

Spoločnosť zaradená do Top 100 najlepších zamestnávateľov v Kanade roku 2016. Poskytované formy podpory:

 1. Dlhodobá starostlivosť – finančná podpora pre služby domácej starostlivosti a opatery pre rodinných príslušníkov-seniorov
 2. Asistenčný program pre zamestnancov– zabezpečuje podporu, poradenstvo, vzdelávanie a tréning pre zamestnancov - neformálnych opatrovateľov
 3. Pohotovostná starostlivosť o rodinného príslušníka – opatrovateľská služba v dĺžke max. 30 dní v prípade výpadku terajšej služby, keď zamestnanec musí byť v zamestnaní

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.