Inkluzívny zamestnávateľ

= Caregiver-friendly zamestnávateľ

Viete o tom, že až tretina vašich zamestnancov sú zároveň aj neformálni opatrovatelia?

Demografické zmeny a vplyv na pracovný trh

Vplyvom demografických zmien dochádza k permanentnému nárastu počtu seniorov.

Do roku 2060 bude 1 z 3 Európanov starší ako 65 rokov.
Pomer „pracujúcich“ obyvateľov k tým „neaktívnym“ sa zmení z dnešných 4 ku 1, na 2 ku 1 do roku 2060.

Tieto zmeny vplývajú aj na pracovný trh.
Vzniká obrovská potreba zamestnancov–opatrovateľov, ktorí zabezpečujú neformálnu a neplatenú starostlivosť o svojich rodičov-seniorov a zároveň pracujú.

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Dopravu

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Domáce práce

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Osobnú asistenciu a nákupy

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Riadenie osobných financií

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Riešenie styku s úradmi a administratívne záležitosti

Zamestnanec-opatrovateľ zabezpečuje

Pomoc pri zdravotných úkonoch a užívaní liekov

Kto je zamestnanec-opatrovateľ?

Je to zamestnanec, ktorý zabezpečuje neformálnu a neplatenú starostlivosť o svojho blízkeho, najčastejšie rodiča-seniora a zároveň pracuje.

Podľa prieskumov vo vyspelých krajinách*:

* Statistics Canada, 2020, Caregivers in Canada 2018
* Statistics Canada, 2013, Family Caregiving: What are the Consequences.

Vplyv na zamestnanca

19% zamestnancov-opatrovateľov má následné fyzické a emocionálne zdravotné problémy

26% zamestnancov-opatrovateľov si muselo zobrať neplánované voľno

15% zamestnancov-opatrovateľov muselo znížiť svoj pracovný úväzok

10% zamestnancov-opatrovateľov odmietlo nejakú pracovnú príležitosť

Vplyv na zamestnávateľa​

strata 9,7 miliónov dní kvôli absenciám zamestnancov-opatrovateľov

o 256 miliónov menej odpracovaných hodín

strata 557 698 zamestnancov-opatrovateľov, ktorí dali výpoveď

* Príklad z Kanady r. 2014

Caregiver-friendly workplace
Pracovisko ústretové k zamestnancom-opatrovateľom

Cielené organizačné opatrenia, zásady a postupy, ktoré zlepšujú firemnú kultúru a zmenšujú konflikt medzi prácou a rodinnými povinnosťami zamestnanca-opatrovateľa

Okrem etického a morálneho aspektu, dáva podpora zamestnancov-opatrovateľov na pracovisku aj perfektný ekonomický zmysel. Slovenská populácia starne a stále väčšia časť pracovnej sily bude mať značnú zodpovednosť za poskytovanie neformálnej starostlivosti. Podpora zamestnancov-opatrovateľov môže znížiť práceneschopnosť, zvýšiť produktivitu, priniesť úspory nákladov a zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa!

Odporúčania pre vybudovanie pracoviska ústretového k zamestnancom–opatrovateľom

 1. Podpora zamestnancov-opatrovateľov je zdrojom veľkých úspor nákladov.
 2. Prostriedky na výber a tréning nových zamestnancov a náklady straty produktivity sú významné.
 1. Iniciujte diskusiu k tejto téme. Samotný zamestnanci častokrát neidentifikujú samých seba ako neformálnych opatrovateľov, keďže berú svoju úlohu ako samozrejmosť.
 1. Implementujte podporný program pre zamestnancov-opatrovateľov.
 2. Vyškoľte svoj tím a aktualizujte pravidlá a pracovný poriadok.
 3. Usporiadajte workshop, alebo obed s tímom na túto tému a otvorene o nej diskutujte.
 1. Opatrovanie blízkeho je ťažko predvídateľne, môže sa líšiť prípad od prípadu.
 2. Ubezpečte svojich zamestnancov, že sa nemusia obávať otvoreného rozhovoru na túto tému.
 3. Uistite ich, že v prípade neočakávanej situácie, môžu kedykoľvek za vami prísť.
 1. Zamestnanci potrebujú poznať pravidlá a možnosti, ktoré sú im k dispozícii.
 2. Zahrňte podporu zamestnancov-opatrovateľov do formálnych predpisov a pravidiel.
 1. Zákonné predpisy zakazujú diskrimináciu na základe rodinného stavu.
 1. Starostlivosť vyžaduje účasť nás všetkých.
 2. Vyhodnoťte po čase aký vplyv mali opatrenia na inklúziu zamestnancov-opatrovateľov.
 3. Uistite sa, že vytvárate vo vašej spoločnosti inkluzívne pracovné prostredie.

Benefity pracoviska ústretového k zamestnancom–opatrovateľom

 • Konkurenčná a reputačná výhoda

 • Udržanie si skúsených zamestnancov

 • Zlepšenie produktivity

 • Zníženie absencií

Ako spoznáme skutočne inkluzívne pracovisko?

Možnosti konkrétnej podpory pre zamestnancov-opatrovateľov zo strany zamestnávateľa

 • Podporné služby

  Príspevok na externých poskytovateľov asistenčných služieb
  Možnosť konzultácii s odborníkmi

 • Finančná asistencia

  Príspevok zo sociálneho fondu na opatrovateľskú službu
  Mimoriadne voľno v prípade rodinného stavu núdze

 • Flexibilný pracovný čas

  Variabilný začiatok a koniec pracovného času
  Zdieľanie pracovného miesta
  Zhustený pracovný týždeň (kompresia pracovného času)

 • Zmena kultúry na pracovisku

  Zodpovednosť manažmentu za podporu zamestnancov-opatrovateľov
  Otvorená diskusia so spolupracovníkmi na túto tému

Zlatý štandard ústretových zamestnávateľov

Maclean’s zaradil spoločnosť do skupiny 50 najlepších zamestnávateľov v Kanade. Poskytované formy podpory:

 1. Opatrovateľské voľno – platené do 13 týždňov počas 2 rokov
 2. Individuálne riadenie pracovnej doby – zamestnanci majú flexibilný pracovný čas a zhustený pracovný týždeň
 3. Asistenčný program pre zamestnancov – ponúka platené asistenčné služby a konzultácie pre seniorov v starostlivosti zamestnancov

Spoločnosť zaradená do Top 100 najlepších zamestnávateľov v Kanade roku 2016. Poskytované formy podpory:

 1. Dlhodobá starostlivosť – finančná podpora pre služby domácej starostlivosti a opatery pre rodinných príslušníkov-seniorov
 2. Asistenčný program pre zamestnancov– zabezpečuje podporu, poradenstvo, vzdelávanie a tréning pre zamestnancov-opatrovateľov
 3. Pohotovostná starostlivosť o rodinného príslušníka – opatrovateľská služba v dĺžke max. 30 dní v prípade výpadku terajšej služby, keď zamestnanec musí byť v zamestnaní

SILVERGON asistent

Partner pre riešenie problémov vašich zamestnancov-opatrovateľov a ich podpora pri každodennej starostlivosti o blízkych seniorov

Karta predplatených asistenčných služieb

Vzájomne výhodné partnerstvo

Jednoduchosť administratívy a vysoká dostupnosť služby

Možnosť použitia zákonného sociálneho fondu

Zlepšenie stability a pohody tímu

Spoločenská zodpovednosť a etické princípy podnikania

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.