Pomoc blízkym seniorom – nová výzva našich súkromných i pracovných životov

Neformálny opatrovateľ je ktokoľvek, kto pomáha starnúcemu, hendikepovanému, alebo nemocnému príbuznému, alebo priateľovi, najčastejšie rodičovi vo vyššom seniorskom veku. Robí to bez nároku na odmenu a jeho spoločenský prínos a dôležitosť sú obrovské.

Prečo podporovať našich blízkych seniorov?

Pribúdajúci vek našich rodičov mení. Tieto zmeny ovplyvňujú ich pocit šťastia, nezávislosť, či iné aspekty každodenného života, ako napríklad mobilitu, financie, zdravie a vzťahy. Nezriedka vplývajú aj na to, kde a s kým budú bývať. Pri viacerých činnostiach potrebujú pomoc od inej osoby, avšak častokrát si to sami neuvedomujú a nechcú pripustiť.

Rodina je v tomto období nenahraditeľná, žiadne sociálne zariadenia pre seniorov nedokážu plnohodnotne nahradiť starnúcemu človeku jeho domov a rodinu.

Podpora a starostlivosť o rodičov v ich seniorskom veku patrí k tým najdôležitejším úlohám v našom živote. Opatrovateľské povinnosti často prichádzajú náhle, bez varovania a zvyčajne v nevhodnom čase, keď sme pohltení prácou. Vtedy sme náchylní k stresu a ľahko môžeme prísť o rovnováhu medzi prácou, rodinným životom a povinnosťami neformálneho opatrovateľa.

Napriek náročnosti, väčšina neformálnych opatrovateľov potvrdzuje, že im opatrovanie ich blízkeho dalo hlbší zmysel života, je prejavom ich humanity a samozrejme aj možnosťou vrátiť späť rodičom ich predchádzajúcu starostlivosť v detstve.

Neformálni opatrovatelia.

Zrejme sa pýtate sám seba, či sa pojem “rodinný opatrovateľ“, niekedy tiež používame pojem „neformálny opatrovateľ“, týka aj vás. S najväčšou pravdepodobnosťou áno.

V Európe totiž až 80% starostlivosti zabezpečujú neformálni a neplatení opatrovatelia. Väčšina z nich pritom kombinuje svoje rodinné opatrovateľské povinnosti s pracovnými povinnosťami.

Táto úloha je fyzicky i emocionálne vyčerpávajúca. Zahŕňa rutinné úkony ako sú nákupy, odvoz k lekárovi, pomoc v domácnosti, zabezpečenie jedla a liekov, i kritické rozhodnutia, ktoré menia život, ako napríklad kde bude váš blízky žiť v poslednej etape života.

Aj k tejto úlohe je však možné pristúpiť plánovite a pripraviť sa na ňu vopred. Najlepší čas na plánovanie pomoci pre blízkeho seniora je, keď je ešte všetko v poriadku a náš blízky je v dobrej zdravotnej kondícii. Vtedy máme zvyčajne k dispozícii viac možností a času na premýšľanie i na rozhovor s ostatnými o preferenciách a relevantných rozhodnutiach.

Nečakajme kým nastane kríza, otvorte zavčasu rozhovor na dôležite témy ako napríklad, kde chce náš blízky senior bývať, podrobnosti o financiách, či podpore pri udržiavaní domácnosti a zdravotnej starostlivosti.

Plánovanie potrieb starostlivosti o blízkeho seniora je podobné ako plánovanie odchodu do dôchodku – čím skôr, tým lepšie.

SILVERGON careplan vám pomôže s bremenom.

Ak nastúpite na novú pracovnú pozíciu, je nevyhnutné aby vám ju niekto predstavil, podal komplexné informácie a zaučil vás. Je pravidlom, že niekto jasne vysvetlí, čo sa od vás očakáva.

My si rovnako predstavujeme aj začiatok vašej „funkcie“ neformálneho opatrovateľa. K tomu sme spolu s odborníkmi zhotovili aplikáciu SILVERGON careplan.

Nie je to len ďalšia digitálna aplikácia, budeme vás sprevádzať krok za krokom vašimi povinnosťami, poskytneme informácie, vedomosti, nástroje a rady odborníkov. Pomôžeme vám vyrovnať sa so stresom a uľahčiť vaše bremeno.

Opatrovanie seniora je pre mnohých neformálnych rodinných opatrovateľov niečo podobné ako pohyb po neznámom území, ktoré je plné nástrah a neznámych ciest. Opatrovanie má viacero aspektov – sociálne, právne, emocionálne, finančné, zdravotné či technické. Chceme, aby naša služba bola pre neformálnych opatrovateľov a ich rodiny mapou, ktorá im pomôže pohybovať sa po tomto neznámom území tak, aby:

  • Spoznali svoje možnosti a práva.
  • Vyhli sa zbytočnému stresu a zachovali si rovnováhu v živote.
  • Užili si čo najviac spoločný čas s blízkym seniorom a ich blízki seniori mohli prežiť starobu dôstojne a spokojne.

Nesmierne dôležitou časťou aplikácie je poradňa, v rámci ktorej budeme užívateľom prostredníctvom odborných externých spolupracovníkov odpovedať na otázky z oblasti psychológie, sociálnych služieb a zdravia.

Zamestnávateľ ústretový k neformálnym opatrovateľom.

Starostlivosť o blízkych nás obohacuje a robí nás lepšími, má však aj svoje často neviditeľné bremená. Starostlivosť ovplyvňuje spôsob, akým žijeme, ale aj pracujeme.

Zamestnanec – neformálny opatrovateľ je nútený hľadať rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami a povinnosťami neplateného, neformálneho opatrovateľa svojho blízkeho. Títo kolegovia a kolegyne sa potykajú s emocionálnymi, psychickými, zdravotnými i finančnými výzvami, ktoré pred nich stavia ich dvojaká úloha. Predpokladá sa, že až 20% našich zamestnancov, má zároveň aj neformálne opatrovateľské povinnosti.

Na druhej strane, zamestnávateľ je ovplyvnený zvýšenými nákladmi kvôli strate skúsených pracovníkov, náboru a tréningu nových a kvôli zníženej produktivite. Zvlášť sa tento problém dotýka najproduktívnejších a najskúsenejších zamestnancov, keďže až 61% zo zamestnancov – opatrovateľov je v pracovne najlepšom veku 45 – 64 rokov, pričom až 15% z nich muselo znížiť svoj pracovný úväzok a 10% odmietlo nejakú pracovnú príležitosť . Najnovší výskum, ktorý bol vykonaný pod vedením prof. Josepha Fullera na Harvard Business School dokazuje, že rastúca „opatrovateľská kríza“ výrazne negatívne ovplyvňuje ziskovosť firiem a efektívnosť zamestnancov (https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/research/Pages/the-caring-company.aspx).

Inkluzívne spoločnosti môžu využiť túto príležitosť k budovaniu novej firemnej kultúry, ktorej súčasťou je ústretové správanie sa k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom a vyzdvihnutie ich spoločenskej úlohy. Odmenou za takýto postoj im bezpochyby bude zvýšená lojalita zamestnancov, konkurenčná výhoda v prebiehajúcich pretekoch o talenty a skvelá reputácia.

Žiadna významnejšia firma nebude môcť dlhodobo ignorovať záťaž, ktorú znášajú ich zamestnanci – neformálni opatrovatelia. Firmy, ktoré tento problém začnú riešiť už teraz, získajú náskok a konkurenčnú výhodu na nasledujúce roky.

Podpora pracujúcich rodín a ich neformálnych opatrovateľských povinností, iných ako rodičovských, je stratégiou talent manažmentu, ktorá je v našich podmienkach inovatívny, ale zároveň už vo svete spoľahlivo odskúšaný nástroj na budovanie lojality zamestnancov a podpory ich rovnováhy a pohody.

Spoločnosť SILVERGON chce prispieť k zlepšeniu kultúry podpory neformálnych opatrovateľov v spoločnosti a u zamestnávateľov. Presadzujeme myšlienku, aby sa zamestnanci – neformálni opatrovatelia stali štandardnou súčasťou aktivít na podporu diverzity a inklúzie.

Veríme, že náš produkt SILVERGON careplan je vhodný, nákladovo efektívny a zmysluplný zamestnanecký benefit.

Budovanie „caregiver friendly“ pracoviska v kombinácii s účinným nástrojom SILVERGON careplan je riešením, ktoré dokáže dlhodobo pozitívne ovplyvniť kvalitu života zamestnancov – neformálnych opatrovateľov a mať tak reálny dosah na sociálnu udržateľnosť v spoločnosti.

Šanca na budovanie novej solidarity.

Ľudský vzťah medzi osobou, ktorá potrebuje pomoc pre plnohodnotný život a osobou, ktorá túto pomoc poskytuje, by mal fungovať ako obojsmerná otvorená komunikácia, ktorá zachováva a zvyšuje ľudskú dôstojnosť príjemcu starostlivosti, aj jeho rodinného, či blízkeho neformálneho opatrovateľa. Tento vzťah pomáha opatrovateľovi rozvíjať sa ako ľudská bytosť, rastie jeho empatia a solidarita. Príjemca starostlivosti napriek svojej krehkosti cíti, že tiež dáva niečo veľmi hodnotné. Ide o kvalitu, ktorú je nemožné ponúknuť na trhu, ani nahradiť inštitucionálnou starostlivosťou, či technológiami. Existuje názor, že takáto starostlivosť je najvýznamnejšou príležitosťou na rozvoj novej solidarity a kvalitných rodinných i všeobecne medziľudských vzťahov v dvadsiatom prvom storočí.

Podpora tejto starostlivosti je vzácna možnosť pre každého z nás, z pozície bežného človeka bez politickej moci, prispieť k pozitívnej sociálnej zmene.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.