„Caregiver Friendly“ zamestnávatelia získavajú dôležitú konkurenčnú výhodu

Žiadna spoločnosť nebude môcť dlhodobo ignorovať záťaž, ktorú znášajú ich zamestnanci – neformálni opatrovatelia. Firmy, ktoré tento problém začnú riešiť už teraz, získajú náskok a konkurenčnú výhodu na nasledujúce roky.

Prečo je opatrovateľská kríza problém, relevantný aj pre zamestnávateľov? Demografické zmeny ovplyvňujú pracovný trh. Z dôvodu demografických zmien, vzniká obrovská potreba zamestnancov–opatrovateľov (ZO), ktorí zabezpečujú neformálnu starostlivosť o svojich rodičov-seniorov.

Dopad opatrovania na zamestnancov

Podľa prieskumov až 35% zamestnancov sú zároveň aj neformálnymi opatrovateľmi. Zvlášť sa tento problém dotýka najproduktívnejších a najskúsenejších zamestnancov, keďže až 61% zo zamestnancov – opatrovateľov je v pracovne najlepšom veku 45 – 64 rokov. Navyše 1 zo 4 týchto pracovníkov patrí k takzvanej sendvičovej generácii – starajú sa o deti aj o rodičov, zvlášť zaťažené sú preto ženy.  15% z nich muselo znížiť svoj pracovný úväzok a 10% odmietlo nejakú pracovnú príležitosť (1).

Podľa ďalšieho výskumu, ktorý sa uskutočnil na Harvard Business School (2),  zamestnávatelia identifikovali tieto tri najčastejšie spôsoby správania, ktoré podkopávajú kariérny postup: i) neplánované absencie a vymeškané pracovné dni (33 %), ii) neskorý príchod do práce (28 %) a iii) skorý odchod z práce (17 %) . Toto sú práve hlavné problémy, ktoré sa často vyskytujú v dôsledku kumulácie pracovných povinností a povinnosti neformálneho opatrovania.

Benefity, ktoré sa míňajú účinkom

Zamestnávatelia podceňujú rozsah opatrovateľských povinností ich zamestnancov. Poskytujú výhody napríklad pri narodení dieťaťa a pri starostlivosti o nemocné dieťa. Neuvedomujú si však, že v ich pracovnom kolektíve existuje ďalšia minimálne rovnako veľká skupina, ktorá sa stará o blízkeho seniora. V rámci vyššie spomínaného výskumu, sa pracovná skupina zaoberala 16 najčastejšie používanými zamestnaneckými benefitmi. Aj keď na ne firmy minuli milióny dolárov, ich využívanie bolo žalostne nízke (cca 50% zamestnancov). Pritom najvýznamnejšie faktory, ktoré prispeli k odchodu pracovníkov boli i) nedostatok prostriedkov na zaplatenie opatrovania pre blízkeho (53 %); ii) nemožnosť nájsť dôveryhodnú a kvalifikovanú platenú pomoc (44 %); iii) neschopnosť plniť si pracovné povinnosti kvôli opatrovateľským povinnostiam (40 %) – všetko oblasti, v ktorých by zamestnávatelia mohli poskytnúť účinnú pomoc a podporu. Spoločnosti môžu a musia urobiť viac – pre seba a svoj profit i atraktivitu, aj pre svojich zamestnancov a ich rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom.

Ako vybudovať pracovisko ústretové k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom

Pod opatreniami na vybudovanie pracoviska ústretového k zamestnancom – opatrovateľom sa rozumejú cielené organizačné zmeny, zásady a postupy, ktoré zlepšujú firemnú kultúru a zmenšujú konflikt medzi prácou a rodinnými povinnosťami zamestnanca – opatrovateľa (v anglickom jazyku: Caregiver Friendly Workplace Polices). Okrem etického a morálneho aspektu, dáva podpora zamestnancov-opatrovateľov na pracovisku aj perfektný ekonomický zmysel. Aj slovenská populácia starne a stále väčšia časť pracovnej sily bude mať značnú zodpovednosť za poskytovanie neformálnej starostlivosti. Podpora zamestnancov-opatrovateľov môže znížiť práceneschopnosť, zvýšiť produktivitu, priniesť úspory nákladov a zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa.

Podľa viacerých pozitívnych skúseností zo zahraničia môžeme odporúčať nasledujúci postup pri budovaní takejto pracovnej kultúry:

1. Uvedomte si vplyv zamestnancov-opatrovateľov na váš profit

 • Podpora zamestnancov-opatrovateľov je zdrojom veľkých úspor nákladov.
 • Prostriedky na výber a tréning nových zamestnancov a náklady straty produktivity sú významné.

2. Spoznajte kto sú vo vašej spoločnosti zamestnanci-opatrovatelia

 • Iniciujte diskusiu k tejto téme. Samotný zamestnanci častokrát neidentifikujú samých seba ako neformálnych opatrovateľov, keďže berú svoju úlohu ako samozrejmosť.

3. Urobte ústretové pracovné prostredie súčasťou vašej firemnej filozofie

 • Implementujte podporný program pre zamestnancov-opatrovateľov.
 • Vyškoľte svoj tím a aktualizujte pravidlá a pracovný poriadok.
 • Usporiadajte workshop, alebo obed s tímom na túto tému a otvorene o nej diskutujte.

4. Buďte flexibilný a kreatívny

 • Opatrovanie blízkeho je ťažko predvídateľne, môže sa líšiť prípad od prípadu.
 • Ubezpečte svojich zamestnancov, že sa nemusia obávať otvoreného rozhovoru na túto tému.
 • Uistite ich, že v prípade neočakávanej situácie, môžu kedykoľvek za vami prísť.

5. Poskytnite zamestnancom-opatrovateľom potrebné informácie

 • Zamestnanci potrebujú poznať pravidlá a možnosti, ktoré sú im k dispozícii.
 • Zahrňte podporu zamestnancov-opatrovateľov do formálnych predpisov a pravidiel.

6. Poznajte svoje zákonné povinnosti v tejto oblasti

 • Zákonné predpisy zakazujú diskrimináciu na základe rodinného stavu.

7. Vyhodnocujte plnenie svojich záväzkov prijatých v stratégii

 • Starostlivosť vyžaduje účasť nás všetkých.
 • Vyhodnoťte po čase aký vplyv mali opatrenia na inklúziu zamestnancov-opatrovateľov.
 • Uistite sa, že vytvárate vo vašej spoločnosti inkluzívne pracovné prostredie.

Aké prínosy má takáto kultúra na pracovisku pre zamestnávateľa? A ktoré sú najobľúbenejšie benefity pre zamestnancov – opatrovateľov? Ktoré spoločnosti sú vo svete označované za „zlatý štandard“ pri zavádzaní Caregiver Friendly Workplace? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v nasledujúcom príspevku.

Zdroj:

 1. Statistics Canada, 2020, Caregivers in Canada 2018
  Statistics Canada, 2013, Family Caregiving: What are the Consequences.
 2. http://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/research/Pages/the-caring-company.aspx

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.